Вработени

Директор
Driton Sulejmani

Одделение за геологија и палеонтологија
М-р Билјана Гаревска, кустос
Билјана Карамачоска, кустос

Одделение за инвертебрата
Наташа Стефановска, кустос

Одделение за ентомологија
М-р Решат Зекири, кустос

Одделение за вертебрата
Д-р Весна Сидоровска, кустос-советник

Одделение за орнитологија
Д-р Методија Велевски, кустос

Одделение за ботаника
М-р Оливера Матевска, виш кустос
М-р Зоран Николов, кустос

Одделение за марктинг и едукација
Лилјана Стефановска, едукатор
Билјана Кузевска, библиотекар

Одделение за општи работи
Билјана Алексовска, секретар