Одделениа

now browsing by category

 

Одделение за едукација

                Просветно – педагошката дејност во Природонаучниот музеј континуирано се одвива од периодот со поставувањето на првите музејски изложби, пришто особено се интензивира со изготвувањето на постојаните поставки и тоа во почетокот на 80- тите години. Денес, просветно-педагошката дејност претставува значаен сегмент во севкупната музејска дејност и се реализира прекуRead More

Одделение Инвертебрата

          Во рамките на музејските збирки на Природонаучниот музеј на Северна Македонија се наоѓа богата збирка на безрбетници создадена со долгогодишната колекционерска и научно-истражувачка работа на Одделението за Инвертебрата. Проучувањето на безрбетната фауна започнува уште од самото формирање на Музејот, како резултат на истражувањата на подземните води во Р. СевернаRead More

Одделение Вертебрата

Одделението за Вертебрата ја започнува својата работа со основоположникот на Природонаучниот музеј на Македонија- Д-р Станко Караман, во 1926 година. Како единствен научен работник во тој период, заедно со уште еден препаратор и едно техничко лице, тој колекционирал и формирал богати збирки на животни. Д-р Станко Караман, истражувал поголем бројRead More

Ботаничко одделение

Ботаничкото одделение, како посебно одделение во Природонаучниот музеј на Северна Македонија, формирано е 1969 година. Првите почетоци датираат од 1957 година со вработувањето на Владимир Забијакин кој прв започнал со обновувањето и развојот на одделението во склоп на другите одделенија во Музејот. Подоцна,во 1969 година со формирањето на ботаничкото одделениеRead More

Одделение Геологија

Во периодот од 1941 до 1963 год. музејот организирал колекционерска дејност поврзанa со интензивни истражувања во околината на Скопје, при што се собрани и првите минерали и карпи со кои започнало оформувањето на првата минералошка-петрографска збирка а подоцна се формирала и минералошко-петрографската изложба. Постојаната минералошко-петрографската изложба за прв пат еRead More

Одделение Oрнитологија

Одделение Палеонтологија

Во рамките на музејските збирки на Природонаучниот музеј на Македонија се наоѓа богата збирка на фосилна фауна со долгогодишната колекционерска и научно – истражувачка работа на Одделението за плаеонтологија. Проучувањето на фосилната фауна започнува во 1954 година како резултат на истражувањата на Проф. д-р Ристо Гаревски. Во годините што следуваатRead More

Одделение Eнтомологија

Едно од најзначајните оделениа во Музејот е одделението за Ентомологија. Тоа е формирано е формирано во 1941 година од Д-р Крсто Тулешков. Ентомолошкото одделение колексионира, собира, препарира, истражува, и публикува ентомолошкиот материјал. Поголемиот дел од материјалот е детерминиран, ревидиран од соодветни научни работници. Ова одделение е најбогато во Н.У “ПриродонаученRead More