Библотека

now browsing by category

 

Библиотека

НУ Природонаучен музеј Скопје во рамките на својата дејност, поседува и специјализирана библиотека со богат кн фонд  (книги, периодични списанија и сл.) од областа на биологијата и геологија, која  одговара на потребите на стручниот кадар на музејот и служи за научно-истражувачката работа на кустосите. Библиотеката е формирана во 1926 годинаRead More