Изложби

now browsing by category

 

Живи фосили и ендемити од Охридско Езеро

Изложба “Живи фосили и ендемити од Охридско Езеро”Автор: Мр. Снежана Станковиќ Јовановиќ, кустор советник;Комесар на изложбата: Наташа Стефановска, кустос;Раководител на проектот: Лилјана Стефановска, едукатор.Триесет и пет видови реликтни и ендемични полжави се претставени преку оригинални, компјутерски дизајнирани фотографии, репрезентативни примероци на черупки и соодветни информации за нивните димензии, морфологија иRead More

8 MEGA-ANNA

ПОСТОЈАНА ИЗЛОЖБА