Projects

Проекти во НУ „Природонаучен музеј на Македонија“ – Скопје, од областа на Музејска дејност одобрени од страна на Министерството за култура на Република Македонија, за реализација во текот на 2015 година:

Истражувачки проекти
1. Проучување на ‘рбетната фосилна фауна во Република Македонија
2. Дополнување на музејската збирка на инвертебратни организми со примероци ракови, пајаковидни, стоногалки, полжави, школки и друго
3. Ноќни пеперуги (Lepidoptera: Sphingidae) од Македонија
4. Мониторинг на херпетофауната во Република Македонија II
5. Подготовка на „Каталог на птици со потекло од Македонија во музејските и научни збирки“ и „Коментирана листа на видови птици на Македонија“, прва фаза
6. Флористички и цитотаксономски истражувања на ендемичните и реликтните растенија од Република Македонија
7. Таксономија и хорологија на родот Scabiosa во Република Македонија

Изложбена дејност
8. Гостување на тематска изложба „Чудесениот свет на пајаците“

Конзервација и заштита

9. Конзервација и заштита на музејските материјали во изложбите и депоата на Музејот

Едукација и маркетинг
10. Едукација на деца од предучилишна и училишна возраст за растенијата и животните во Р. Македонија за 2015 година

Библиотечна дејност

11. Континуирано членство на библиотеката во библиографскиот систем и сервис COBISS.MK (VII) фаза

Техничко-технолошко осовременување на изложбените поставки и депоата

12. Техничко-технолошко осовременување на тематските, постојаните музејски поставки и депоата во Музејот – прва фаза